Sources


 1. Doopboek.
 2. trouwboek.
 3. Source #120.
 4. FamSearch.
 5. Begraafboek.
 6. overlijdensakte.
 7. huwelijk Reindert in 1819.
 8. Broekhuijsen.
 9. Overlijdensakte.
 10. mormonen.
 11. 5.
 12. Grooters.
 13. Begraafboek (er stond overigens geen Haarlo bij).
 14. Trouwboek.
 15. huwelijk.
 16. overlijdensakte.
 17. Doopboek.
 18. Doopboek.
 19. Willem Grooters, Ron Geevers.
 20. Geevers.
 21. Meijerman.
 22. Overlijdensakte.
 23. extract bij huwelijk van dochter Hendrika.
 24. overlijdensakte.
 25. Huwelijk van Hendrik Tushuijsen.
 26. Huwelijksakte.
 27. Geboorte-akte.
 28. Overlijdensakte.
 29. overlijden.
 30. huwelijk Reindert in 1819.
 31. Huwelijksacte.
 32. Overlijdensakte.
 33. 31.
 34. Schutte.
 35. Huwelijksakte.
 36. geboorte-akte.
 37. Overlijdensakte.
 38. 13.
 39. Overlijdensakte.
 40. 26.
 41. Overlijdensakte.
 42. geboorte-akte.
 43. geboorte-akte.
 44. overlijdensakte.
 45. Overlijdensakte.
 46. 23.
 47. Overlijdensakte.
 48. 12.
 49. Overlijdensakte.
 50. 20.
 51. Overlijdensakte.
 52. Overlijdensakte.
 53. 23.
 54. Geboorte-akte.
 55. Overlijdensakte.
 56. 5.
 57. Geboorte-akte.
 58. Overlijdensakte.
 59. Huwelijksakte.
 60. overlijdensakte.
 61. Genlias.
 62. genlias.
 63. overlijdensakte.
 64. overlijdensakte.
 65. overlijdensakte.
 66. geboorte-akte.
 67. overlijdensakte.
 68. Genlias.
 69. genlias.
 70. overlijdensakte.
 71. genlias.
 72. Karssenberg.
 73. Van Diepen.
 74. Doopboek.
 75. overlijdensakte.
 76. Overlijdensakte.
 77. Huwelijksakte.
 78. Overlijdensakte.
 79. Geboorte-akte.
 80. Overlijdensakte.
 81. geboorte-akte.
 82. Overlijdensakte.
 83. Overlijdensakte.
 84. Geboorte-akte.
 85. Overlijdensakte.
 86. Geboorte-akte.
 87. Overlijdensakte.
 88. 5.
 89. Overlijdensakte.
 90. 11.
 91. Overlijdensakte.
 92. Genlias.
 93. Meijerman, Ron Geevers.
 94. Genlias.
 95. Overlijdensakte.
 96. Huwelijksakte.
 97. genlias.
 98. geboorte-akte.
 99. Overlijdensakte.
 100. Hengelo.
 101. overlijdensakte.
 102. overlijdensakte.
 103. Geboorte-akte.
 104. Genlias.
 105. Huwelijksakte.
 106. genlias.
 107. genlias.
 108. Genlias.
 109. Genlias.
 110. genlias.
 111. Genlias.
 112. register.
 113. register.
 114. BR.
 115. Broekhuijsen.
 116. register of in 1858?.
 117. B.R. Steenwijkerwold.
 118. B.R.
 119. Overlijdensakte.
 120. 12.
 121. genlias.
 122. Thelma heil.
 123. Huwelijksakte.
 124. Geboorte-akte.
 125. Overlijdensakte.
 126. geboorte-akte.
 127. Overlijdensakte.
 128. Huwelijksakte.
 129. Overlijdensakte.
 130. Huwelijksakte.
 131. Overlijdensakte.
 132. 23.
 133. geboorte-akte.
 134. overlijdensakte.
 135. overlijdensakte.
 136. Geboorte-akte.
 137. overlijdensakte.
 138. Geboorte-akte.
 139. overlijdensakte.
 140. overlijdensakte.
 141. Geboorte-akte.
 142. Overlijdensakte.
 143. Geboorte-akte.
 144. overlijdensakte.
 145. Huwelijksakte.
 146. geboorte-akte.
 147. overlijdensakte.
 148. Geboorte-akte.
 149. geboorte-akte.
 150. overlijdensakte.
 151. Geboorte-akte.
 152. Overlijdensakte.
 153. 18.
 154. Ineke Groters.
 155. Huwelijksakte.
 156. Extract bij huwelijksakte.
 157. controleren!.
 158. Geboorte-akte.
 159. Genlias.
 160. Geboorte-akte.
 161. overlijdensakte.
 162. Genlias.
 163. geboorte-akte.
 164. overlijdensakte.
 165. Geboorte-akte.
 166. Overlijdensakte.
 167. 11.
 168. Huwelijksakte.
 169. Huwelijksakte van zoon Gerhard Barend.
 170. 7.
 171. Overlijdensakte.
 172. 4.
 173. Grooters.
 174. Goorse Courant. Bijzondere scholen in Goor Maar weinig Gorenaren weten dat Goor kostscholen heeft gekend. Het waren bijzondere scholen in meer dan één betekenis. Op 19 augustus 1841 ontvangt burgemeester Gôtte van Goor een brief van een zekere Frans Beudeker, geboren op 7 april 1815 in Amsterdam. Beudeker vraagt "speciale admissie" (toestemming) tot het "oprigten eener dag- en kostschool waarin onderwijs gegeven zal worden in de Nederduitsche-, Fransche-, Engelsche- en Hoogduitsche talen, het kunstmatig lezen, het schoonschrijven, de reken-, stel-, meet-, aardrijks-, natuur- en werktuigkunde, de algemeene en vaderlandsche geschiedenis, de fabelkunde, het Italiaansch boekhouden en het kaartteekenen." De burgemeester schrijft op 31 augustus een brief aan de schoolopziener. Deze wordt gevraagd "inlichtingen en bedenkingen over deze zaak op te geven". Deze gegevens worden al op 4 september ontvangen. Burgemeester en assessoren (de latere wethouders) stellen op 15 september Beudeker op de hoogte met daarbij het verzoek "dezelve in overweging te nemen en zijn welmeenen hieromtrent mede te deelen". Beudeker reageert op 24 september bevredigend. De kwestie komt 4 oktober in de gemeenteraad. Behalve burgemeester Gôtte zijn aanwezig de assessoren H. Koning en G. J. H. ten Doesschate, en de leden van de raad G. J. Modders. W. Jalink en G. C. Arntzenius. De raad blijkt niet ongenegen. te zijn aan het verzoek vân Beudeker te voldoen. Weliswaar is hij nog niet in het bezit van de acten Fransche-, Engelsche en Hoogduitsche talen, maar in deze maand nog zal hij een examen in de Fransche taal en binnen het jaar in de overige twee talen afleggen. Bovendien verplicht hij zich, zolang hij de acten nog niet in zijn bezit heeft, een ondermeester aan te trekken, die wèl gediplomeerd is. Voorts "zag hij zich bereids in staat gesteld een niet onaanzienlijk aantal kostleerlingen naar herwaarts mede te brengen". Dat was mooi meegenomen, vonden de vroede vaderen. Van belang wordt verder geacht dat, hoewel "er hier eene goede openbare lagere stadsschool bestaat, zich echter de wensch van de meer bemiddelde Ingezetenen dezer gemeente blijft openbaren tot de oprigting eener instelling alwaar hunne kinderen, middelbaar onderwijs kunnen ontvangen en deze aangebodene onvoorziene gelegenheid zoowel in het bijzonder als algemeen belang der gemeente kan worden geacht". Al deze zaken in overweging nemende besluit de Raad met eenparigheid van stemmen Beudeker toestemming te geven "tot het oprigten eener bijzondere school der 2e klasse binnen deze gemeente". Hoewel Gedeputeerde Staten in eerste instantie nog even dwars gaat liggen, wordt na enig heen en weer geschrijf op 18 november 1842 de vereiste vergunning ontvangen. Beudeker is al op 5 november in Goor komen wonen. Ook de Gouverneur van de provincie Overijssel maakt geen bezwaar; Op 1 februari 1841 gaat de Fransche kost- en dagschool, ongetwijfeld de eerste bijzondere school in Goor, van start. Waar stond die school? Onderzoek in het gemeentelijk archief toont aan dat in het toenmalige pand Hengevelderstraat 182 blijkens de lijsten van de volkstelling in 1839 woonde Augustinus van Delden, logementhouder. Op de lijst van 12 augustus 1845 vinden wij de naam Van Delden doorgehaald -alsmede de namen Baron van Hugenpoth en E. F. Rothwell (zegt iemand déze uitheemse namen iets?)- en als nieuwe bewoners worden vermeld E. Beudeker en J. H. ter Kuile, deze laatste ongetwijfeld de ondermeester of secondant. De Fransche kost- en dagschool zal dus begonnen zijn in een voormalig logement, dat m.i. gestaan moet hebben ongeveer op de plaats waar zich thans de zaak van de heer Oldenhof bevindt. Burgemeester Gôtte woonde 2 huizen verder. Hoewel de school er kwam "buiten eenig bezwaar van het schoolfonds, of andere bestaande inkomsten, hetgeen geheel en al ter beschikking blijft voor het onderwijs op de openbare stadsschool", vraagt Beudeker op 7 juni 1842 al om eenige subsidie uit de gemeentekas, hetgeen hem met meerderheid van stemmen door de Raad verstrekt wordt "als een blijk van belangstelling in de onderneming". Hij kan bij de gemeente-ontvanger f 75.- in ontvangst nemen. Op 1 februari 1850 ontvangt het gemeentebestuur een brief van Beudeker, waarin deze mededeelt, dat hij Goor zal moeten verlaten in verband met de dood van zijn vader. Hij dringt er bij het gemeentebestuur op aan, "dat aan de school een vaste jaarlijkse toelage verstrekt zal worden, teneinde het voortbestaan van het instituut zoowel in het belang van de ouders, welke kinderen hebben als in het indirecte belang van de gemeente zelve". De burgemeester overlegt dan een lijst van 10 ingezetenen, die zich verplichten gedurende 5 jaar een gift aan de school te geven, te samen f 39.50 per jaar. De gemeente zal dit bedrag "aanvullen tot f100.-".De school wordt dan verder voortgezet door Simon Hendrik Floris van der Noordaa, die enige jaren daarvoor de reeds genoemde J. H. ter Kuile als ondermeester opgevolgd was. Op 4 maart 1854 dient Van der Noordaa bij het gemeentebestuur zijn ontslag in. Er zijn echter inmiddels 2 sollicitaties binnengekomen naar de betrekking van onderwijzer en wel van J. B. Grooters <1383.htm> en W. J. van Gorkum. Eerstgenoemde wordt met 3 tegen 2 stemmen gekozen tot onderwijzer aan de Bijzondere Fransche dag- en kostschool voor jongens, zoals de school nu officieel heet. Met de nieuwe schoolmeester komt nu ook een nieuw schoolgebouw. Nadat Van der Noordaa de school in de Hengevelderstraat op 8 maart 1854 heeft gesloten, heropent Jan Berend Grooters, geboren op 16 december 1816 in Winterswijk, hem en wel in het pand Grootestraat 38, op de plaats waar zich momenteel de oude zaak van de firma Rouweler en de handwerkzaak van mej. D. Tijdink bevinden. Grooters, die weduwnaar was van Margaretha Henriëtte Lambrechts, had uit dit huwelijk 2 dochters, Luisa Geertruida en Willemina Amozina. De alleroudsten onder ons herinneren zich nog de dames Grooters: moeder en dochter Luisa Geertruida. Bij de geboorte-aangifte van de beide dochters is één van de beide getuigen, buurman Dorus Warmink, zadelmaker, telg van bekende Goorse familie. Uit zijn 2e echt met Cornelia Jahanna Prinzen wordt op 6 februari 1869 dochter Petronella Jacoba geboren, die echter reeds op 22-jarige leeftijd sterft. Het gemeentebestuur ontving In 1854 een brief van Magdalena Zijtsema, geboren 28 maart 1804 te Amsterdam. Zij vraagt daarin benoemd te mogen worden tot onderwijzeres aan de "jonge jufvrouwenschool" in Goor. De gemeenteraad wil waarschijnlijk niet discriminerend optreden tegen de vrouwelijke bevolkingsgroep en benoemt mej. Zijtsema Inderdaad tot onderwijzeres aan een op te richten bijzondere Fransche dag- en kostschool voor meisjes. Zij begint haar school in het pand Grootestraat nr. 103, later rit. 81. Het is mij - nog niet duidelijk geworden of het hier om twee verschillende panden gaat, of dat er sprake is van omnummering en zij steeds in één er hetzelfde pand school gehouden heeft. Ondanks verwoede pogingen er achter te komen, weet ik niet, waar de school precies gesitueerd moet worden. Goor bezit nu dus twee bijzondere scholen. Om hoeveel leerlingen gaat het? In 1860 blijken op de Jongens-school 20 leerlingen les te krijgen en op de meisjesschool welgeteld 5. De beide instellingen ontvangen elk een jaarlijkse gemeentesubsidie van f 100.-terwijl de gemiddelde bijdragen van de leerlingen ongeveer f 30.- per Jaar zijn. Een vetpot zal het dan ook niet geweest zijn. Dat kan de reden zijn. dat Grooters van de Jongensschool op 22 december 1858 bij de kerkeraad van de hervormde gemeente Goor solliciteert naar de post van voorzanger in de kerk, teneinde "als man en vader op een gepaste wijze in de behoeften van mijn gezin te voorzien". Op 22 december 1860 vraagt Mej. Zijtsema eervol ontslag als onderwijzeres aan haar school, hetgeen haar wordt verleend. liet gemeentebestuur besluit dan voorlopig niet in de vakature te voorzien, waardoor Goor een meisjesschool armer wordt. Naar aanleiding hiervan gaan b en w er mee akkoord, dat per 30 Januari 1861 de Bijzondere Fransche dag- en kost-school voor jongens vervalt en wordt vervangen door een Bijzondere school voor gewoon- en meer uitgebreid lager onderwijs, een gemengde school. In de tweede helft van 1861 bedraagt het leerlingenaantal 19 Jongens en 5 meisjes. Grooters is inmiddels ook avondlessen gaan geven, die door zo'n 17 leerlingen worden bijgewoond. Waarschijnlijk uit zuinigheidsoverwcgingen gebeurt het nog wel eens, dat de lessen zonder verlichting worden gegeven. Grooters is het volkomen met b en w eens, dat "waar het onderwijs voor belde geslachten tegelijk plaatsvindt, daarop inzonderheid dient te worden gelet" Hij vervolgt in een verweerschrift aan het college dat de jongelui nog wel eens vragen de lamp niet aan te steken en dat hij daar uiteraard niet op ingaat. "Doch wijl het donderdag nogal helder weer was, zeide ik: ,,Jongelui, wij zullen wat vroeger beginnen, vlug gewerkt en dan zonder licht eindigen''. Zoo gezegd, zoo gedaan. Tot ruim 6 ure hebben de leerlingen - ik mag zeggen - flink praktisch op de leien gecijferd, en toen heb ik de grootste jongelui en mijn Secondant de kleinste een kwartieruurs uit het hoofd laten rekenen - iets dat hoogst nuttig is - vervolgens hebben wij, tot eene repetitie, de liedjes van 't jaar 1863 (op 't halve eeuwfeest van Neôrlands verlossing) gezongen, dat uit ambitie van de jongelui tot over de gewone schooltijd gerekt werd; daarop had het gebed of liever, de dankzegging plaats en nu verzocht ik de jongelui geregeld bank voor bank heen te gaan, terwijl mijn secondant zich aan de buitendeur plaatste en ik bij de kapstokken ging staan, omdat allen in geregelde orde het schoollokaal verlieten". Hij beklaagt zich in de brief "dat er In de Gemeente zijn, die mij niet meer genegen schijnen - min of meer gevaarlijke personen, voor wie waarheid, oprechtheid woorden van luttele betekenis blijken te zijn". En hij vervolgt: "In gernoede mag ik beweren, dat ik het mij tot een duren plicht reken - wat kinderen of ouders dan ook zeggen mogen - er bij mijne leerlingen steeds met kracht er naar te streven om hen tot werkzaamheid, orde, netheid, waarheid en liefde (er bestaat helaas zoo veel leugen en bedrog en flikvlooierij) en meer andere - zoo hoogst noodige eigenschappen buiten het eigenlijke onderwijs - aan te sporen om hen alzoo tot brave, oppassende, bekwame en bijgevolge nuttige Leden der Maatschappij te vormen". Of het komt, "e;dat er in de Gemeente zijn, die Grooters ,,niet meer genegen schijnen''" weet ik niet, maar in de raadsvergadering van 10 november 1868 komt het raadslid Zigeler met de stelling, "dat het hoogst noodzakelijk is, dat er weer een inrigting van onderwijs voor meisjes" komt. Naar aanleiding daarvan wordt een commissie Ingesteld om e.e.a. te onderzoeken. Deze commissie komt tot de conclusie dat Grooters, wil hij over 1869 weer voor de volle gemeentelijke subsidie in aanmerking komen, verplicht zal zijn in plaats van één, twee lokalen in te richten en wel één voor jongens en één voor meisjes. Bovendien zal hij voor het mclsjesonderwijs een onderwijzeres moeten zoeken. Grooters heelt grote bezwaren, hetgeen niet zo verwonderlijk is, want deze eis gaat hem geld kosten. Hij stelt het gemeentebestuur voor, om, als het absoluut niet anders kan, zijn subsidie te verlagen met f200.- en te brengen op f400.- en hem te ontslaan van de verplichting er een hulponderwijzer of kwekeling op na te houden. Na diverse, soms verhitte debatten in de gemeenteraad, wordt op 20 augustus 1869 besloten Grooters een jaarlijkse subsidie van f300.- te geven, terwijl er een aparte school voor meisjes gaat worden opgericht. Op 25 oktober 1869 wordt Anna Maria Temminck tot onderwijzeres benoemd. Goor bezit derhalve vanaf 1 januari 1870 weer twee bijzondere scholen. De school is gevestigd In het pand Grootestraat nr. 237, maar helaas weet ik ook nu niet, waar dat precies was. Eind 1870 bedroeg het aantal leerlingeti aan de dagschool van Grooters 18 en aan de avond-school 17, terwijl Mej. Temminck 10 leerlingen had. De leerlingen kwamen uit het gehele land; uit Almelo. Kampen, Eysden, 3 zusjes zelfs uit Soerabaya, Wijk bij Duurstede, Amsterdam, Steenwijk, Utrecht, Soest en Weesp. Op 15 oktober 1879 komt de gemeenteraad bijeen "overwegende dat het noodzakelijk is, dat in deze gemeente worde opgerigt een openbare school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes". De raad besluit 1 januari 1880 tot oprichting over te gaan. De gemeentelijke subsidies aan de beide bijzondere scholen zullen per genoemde datum worden gestopt. De dames Grolle heffen hun school op en worden belden benoemd tot onderwijzeres aan de nieuwe school. Grooters blijft - zonder subsidie- nog doorgaan met zijn school. Hoe lang nog Is precies niet te zeggen, maar het zal niet zo lang meer geweest zijn; op 18 september 1878 reeds vertrok de laatste inwonende leerling. Als hooldonderwijzer aan de openbare school wordt benoemd Albert Mannus Borren. Deze trouwt met de jongste dochter van Grooters, Willemina Amozina. Grooters schijnt niet de eerste de beste geweest te zijn In de onderwijswereld. Hij was medewerker aan de "nieuwe spelling" De Vries en te Winkel, terwijl in mijn bezit is "Nederlandsche Spraakkunst met practische oefpnlngen door J. B. Grooters, Kostschoolhouder te Goor". Het is een uitgave uit 1872 door Tjeenk Willink in Zwolle. Jan Berend Grooters overleed op 4 januari 1900 in zijn woning Grootestraat 221.
 175. Geboorte-akte.
 176. Grooters.
 177. Genlias.
 178. Grooters.
 179. Grooters.
 180. Grooters.
 181. genlias.
 182. Grooters.
 183. Grooters.
 184. geboorte-akte.
 185. overlijdensakte.
 186. geboorte-akte.
 187. overlijdensakte.
 188. geboorte-akte.
 189. overlijdensakte.
 190. overlijdensakte.
 191. overlijdensakte.
 192. geboorte-akte.
 193. Genlias.
 194. geboorte-akte.
 195. genlias.
 196. Meerdink.
 197. Overlijdensakte.
 198. Genlias.
 199. overlijdensakte.
 200. Genlias.
 201. genlias.
 202. genlias.
 203. genlias.
 204. genlias.
 205. genlias.
 206. Overlijdensakte.
 207. Genlias.
 208. Nancy Decker-Umhauwer.
 209. geboorte-akte.
 210. overlijdensakte.
 211. geboorte-akte.
 212. overlijdensakte.
 213. geboorte-akte.
 214. overlijdensakte.
 215. geboorte-akte.
 216. overlijdensakte.
 217. Geboorte-akte.
 218. geboorte-akte.
 219. overlijdensakte.
 220. geboorte-akte.
 221. Geboorte-akte.
 222. geboorte-akte.
 223. geboorte-akte.
 224. geboorte-akte.
 225. genlias.
 226. geboorte-akte.
 227. geboorte-akte.
 228. geboorte-akte.
 229. Overlijdensakte.
 230. 15.
 231. Overlijdensakte.
 232. 19.
 233. Geboorte-akte.
 234. geboorte-akte.
 235. genlias.
 236. genlias.
 237. genlias.
 238. Geboorte-akte.
 239. Overlijdensakte.
 240. geboorte-akte.
 241. Genlias.
 242. huwelijksakte.
 243. Geboorte-akte.
 244. Geboorte-akte.
 245. Geboorte-akte.
 246. Geboorte-akte.
 247. Geboorte-acte R2. f70v.
 248. overlijdensakte.
 249. BR.
 250. Huwelijksakte.
 251. BR of op 15-1-1863 volgens huwelijk Hendrik Jan.
 252. overlijdensakte.
 253. huwelijksakte.
 254. BR.
 255. overlijdensakte.
 256. huwelijksakte.
 257. overlijdensakte.
 258. BR.
 259. overlijdensakte.
 260. overlijdensakte.
 261. overlijdensakte.
 262. overlijdensakte.
 263. Van de Weerd, BR.
 264. Van de Weerd.
 265. Van de Weerd.
 266. register.
 267. register.
 268. regsiter.
 269. Source #525.
 270. register.
 271. geboorte-akte.
 272. huwelijksakte.
 273. genlias.
 274. De Kleine, BR.
 275. De Kleine.
 276. Huwelijksakte.
 277. Broekhuijsen.
 278. BR.
 279. Teunis Groters.
 280. overlijdensakte.
 281. BR.
 282. BR.
 283. BR.
 284. RA.
 285. huwelijk van Barteld.
 286. overlijdensakte.
 287. Huwelijksakte.
 288. BR.
 289. overlijdensakte.
 290. BR.
 291. BR.
 292. BR.
 293. geboorte-akte.
 294. genlias.
 295. genlias.
 296. genlias.
 297. genlias.
 298. B.R. Steenwijkerwold 1875-1890.
 299. Geboorte-akte.
 300. geboorte-akte.
 301. Geboorte-akte.
 302. Christie.
 303. geboorte-akte.
 304. Gerrit Hendrik Grooters.
 305. G.H. Grooters.
 306. Geboorte-akte.
 307. Overlijdensakte.
 308. 28.
 309. Huwelijksacte.
 310. controleren.
 311. Geboorte-akte.
 312. Overlijdensakte.
 313. genlias.
 314. 19.
 315. Huwelijksakte.
 316. Overlijdensakte.
 317. 23.
 318. Huwelijksakte.
 319. overlijdensakte.
 320. Huwelijksakte.
 321. geboorte-akte.
 322. Genlias.
 323. Willem Grooters.
 324. Overlijdensakte.
 325. Grooters.
 326. Genlias.
 327. geboorte-akte.
 328. genlias.
 329. overlijdensakte.
 330. overlijdensakte.
 331. geboorte-akte.
 332. overlijdensakte.
 333. geboorte-akte.
 334. overlijdensakte.
 335. geboorte-akte.
 336. genlias.
 337. geboorte-akte.
 338. genlias.
 339. Genlias.
 340. genlias.
 341. genlias.
 342. FS.
 343. genlias.
 344. Genlias.
 345. Geboorte-akte.
 346. Nancy Decker.
 347. Nancy.
 348. geboorte-akte.
 349. Nancy Umbauer.
 350. Geboorte-akte.
 351. geboorte-akte.
 352. geboorte-akte.
 353. PK, Van der Mee.
 354. Genlias.
 355. overlijdensakte.
 356. genlias.
 357. geboorte-akte.
 358. genlias.
 359. geboorte-akte.
 360. geboorte-akte.
 361. Geboorte-akte.
 362. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 2. Grandfather Groters was born in Borcalo on March 29, 1844.
 363. Huwelijksakte.
 364. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 2. While there he met Gertrude Stemmerdink.
 365. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 2.
 366. Bennink.
 367. Necker.
 368. Decker.
 369. Huwelijksakte.
 370. Overlijdensakte.
 371. genlias.
 372. genlias.
 373. geboorte-akte.
 374. geboorte-akte.
 375. huwelijk.
 376. genlias.
 377. geboorte-akte.
 378. genlias.
 379. geboorte-akte.
 380. geboorte-akte.
 381. register.
 382. geboorte-akte.
 383. geboorte-akte.
 384. Hengelo.
 385. Kiezerslijst 1920 Kampen, B.R.
 386. B.R.
 387. huwelijksakte.
 388. huwelijksakte.
 389. huwelijksakte.
 390. huwelijksakte.
 391. Kampen Kiezerslijst 1919.
 392. huwelijksakte.
 393. kiezerslijst Deventer 1920.
 394. huwelijksakte.
 395. Geboorte-akte.
 396. register.
 397. Geboorte-akte.
 398. register.
 399. Geboorte-akte.
 400. register.
 401. huwelijksakte.
 402. register.
 403. huweliksakte.
 404. register.
 405. Huwelijksakte.
 406. Keizerslijst Zwolle 1919-1920.
 407. Huwelijksakte.
 408. Kiezerslijst Zwolle 1919-1920.
 409. Huwelijksakte.
 410. Teresa Kloss email
  Klossta@hotmail.com
  POBox 238
  Roslyn, Washington, USA 98941, email.
 411. BR, Broekhuijsen.
 412. overlijdensakte.
 413. Huwelijksakte.
 414. Broekhuijsen, BR.
 415. BR.
 416. BR.
 417. huwelijksakte.
 418. register.
 419. genlias.
 420. via email.
 421. email.
 422. email.
 423. gemlias.
 424. genlias.
 425. genlias.
 426. BR Den Haag 1913-1939.
 427. HA.
 428. Kelly de Witt.
 429. De Witt.
 430. Geboorte-akte.
 431. PK.
 432. geboorte-akte.
 433. Rouwkaart.
 434. Rouwkaart.
 435. 1.
 436. Huwelijksakte.
 437. Geboorte-akte.
 438. Rouwkaart.
 439. geboorte-akte.
 440. Graf.
 441. Huwelijksakte.
 442. ADW april 1991 p.24.
 443. geboorte-akte.
 444. overlijdensakte te Dinxperlo.
 445. overlijdensakte.
 446. Trouwadvertentie.
 447. GA.
 448. Graf in Dinxperlo, RA.
 449. Willem Grooters (http://web.inter.nl/Willem.Grooters/grootersfamily.
 450. Genlias.
 451. geboorte-akte.
 452. genlias.
 453. geboorte-akte.
 454. genlias.
 455. genlias.
 456. genlias.
 457. Van der Mee.
 458. PK, Genlias.
 459. geboorte-akte.
 460. genlias.
 461. geboorte-akte.
 462. genlias.
 463. OTGB.
 464. Geboorte-akte.
 465. Zwiebel.
 466. Geboorte-akte.
 467. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 26. Anna lived in nazareth on a farm until 1927, then moved to Clymer. She served as a Sunday School teacher in the Abbe Reformed Church. .
 468. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 26. Will served as a Daecon, an Elder and Secretary of the Sunday School in the Abby Reformed Church. He was also an Assessor for the Town of Clymer at one time.
 469. Decker, of op 29-6-1964 volgens Zwiebel.
 470. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 32. Kate and her husband operated a dairy farm in Nazareth, east of Clymewr, until their deaths.
 471. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 38. Garret was a diary farmer early in life. Later he owned chicken farms. He was also custodian og the Clymer State Bank,
  he lived his entire life in Clymer, except for a period from 1926 until 1946 when he lived at Noth East, Ps.
  . 1968 note.
 472. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 44. benjamin van Earden was born on April 16, 1880, in the town of French Creek. He farmed all his life except for doing carpenter work, before marraige and later when his sons could help. He held no public office.
 473. of 11-3-1909 volgens Zwiebel?.
 474. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 48. Leonard and his mother ran the farm while his father worked on the highway 1926-1940. He has continued to work and reside on the farm with his sistyer Emila. 1968 note.
 475. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 49. Sam farmed the Wiggers homestead on the North Clymer to Panama Road. He was married to Mamie Wiggers, a school teacher and they remained on this farm until their deaths.
 476. As received by courtasy of Mrs. A. Groters. Jennie and Maurice lived on a dairy farm in the town of French Creek, N.Y.. taking abs active part in community affairs they were charter members of the Community Church at Cutting, N.Y. After her husband's death, Jennie made her home with her children spending the sumnmer at Clymer and the winters in California, making the trips by airplane .
 477. geboorte-akte.
 478. geboorte-akte.
 479. geboorte-akte.
 480. genlias.
 481. geboorte-akte.
 482. genlias.
 483. geboorte-akte.
 484. register.
 485. geboorte-akte.
 486. register.
 487. genlias.
 488. Kiezerslijst 1920 Deventer.
 489. TA.
 490. geboorte-akte.
 491. register.
 492. genlias.
 493. Geboorte-akte.
 494. register.
 495. Geboorte-akte.
 496. register.
 497. Geboorte-akte.
 498. register.
 499. register.
 500. Geboorte-akte.
 501. Geboorte-akte.
 502. genlias.
 503. BR Kampen en BR Amsterdam.
 504. BR Amsterdam.
 505. G.H. Groters.
 506. G.H. Groters, Genlias.
 507. Teunis Groters.
 508. PK, Broekhuijsen.
 509. Harm van de Weerd of op 25-11-1923 volgens PK?.
 510. genlias.
 511. B.R. Winterswijk.
 512. 8.
 513. Van Otten.
 514. Rouwkaart.
 515. 27.
 516. 14.
 517. Persoonskaart.
 518. 7.
 519. Trouwboekje.
 520. Rouwkaart.
 521. 12.
 522. Trouwkaart.
 523. Trouwkaart.
 524. Trouwboekje.
 525. Rouwkaart.
 526. Persoonskaart.
 527. 40-jarig huwelijk.
 528. Geboorte-advertentie.
 529. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 5.
 530. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 5/6.
 531. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 6.
 532. Duggan.
 533. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 27. They lived on the former Wilterdink farm, then later moved to Clymer where Aunt Anna lived. She lived with them until her death. . Wilterdink is a farm between Winteswijk en Kotten (South-Souatheast of Winterswijk. Know is that Bernard Willem Grooters (born 1920, son of Willem Grooters II and Wilhelmina Hesselink) had his birthday parties on this farm. .
 534. As received by courtasy of Mrs. A. Groters.
 535. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 27. Living on a farm in panam, NY.
 536. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 27-28. Ethel and Donald live on a farm in Clymer an Ethel teaches school. She attended Teachers Training School in Sherman for one year, and is a graduate of Pottsdam College at Buffalo with a B.S. Degree in Elementary Education. She taught three years in country schools, ten years in Lakewood and ten years in Clymer. She also did private tutoring in Lakewood and Clymer. At prtesent, Donals is custodian at Clymer Central School. 1968 note.
 537. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 32. Delbert and Helen live in the village of Clymer. For a while they lived on a farm. Later he worked for the G.L.F. Mill in Clymer. Helen is a graduate of Edinboro State Teacher's College in Edinboro, Pa., and taught school for a while.
 538. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 32. Floyd worked on the road for the Town of Clymer for a while. he later moved to the King homestead in Nazareth and operates a daily farm there. Maggie graduated from the Sherman Teacher's Training Class and taught school before their marraige.
 539. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 32,33. Glen and Elsie lived on a small farm just east of Clymer village for one year. Glen worked as a lineman for the Clymer Telephone Co. Then they moved to Nazareth and operated a diary farm until his death. 1968 note.
 540. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 33. Mildred started working out doing housework and the picking of grapes at the age of 16 years. After their marriage, Clifford and Mildred bought a farm a short distance north of Clymer village on the Clymer-Sherman Road where they still live. 1968 note.
 541. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 33. Glenn worked for the Dairymen's League for 15 years, and for the G.L.F. of 20 years. He is now self-empoyed, doing electrical work and is a salesman for the Conde Milker Co. They luive on East Main Street in Clymer Village. 1968 note.
 542. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 38. Pearl and Charles live near Union City, Pa. He was a concrete finisher on the highway early in life. Later they owned and operate a dairy farm. 1968 note.
 543. Nancy Decker, "," e-mail message from [] () to, 19-Apr-2005.
 544. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 38-39. Ruth graduated from the jamestown Business College in 1928. She attended Hope College, Holland, Mich., from 1929 to 1930. She graduated in may 1933 with a degree of R.N. from Nurses Training School at W.C.A. Hospital in Jamestown.
  Leaonard graduiated with a B.A. degree from Hope College at Holland, Mic., in 1930. he received a Ph. D. Degree in 1933 ans a Th. M. degree in 1935 from Princeton Theological Seminary, Princeton, NY. He was ordained into the Presbyterian Ministry U.S.A. in Trenton, N,. J.
  They served the Christ Presbyterian Church in Trenton, N. J. from 1931 to 1935, the First Presbyterian Church in Pikeville, Ky., from 1935 to 1939, the Board of Foreign Mission of the Presbyterian Church from 1939 to 1950, the First Presbyterian Church in Edinboro from 1950 to 1958, the Weirsdale Presbyterian Church in Weirsdale, Florida from 1960 to 1965. While serving under the Prebyterian Board of Foreign Missions the Hogeboom family went into the Philippine Islands in 1939. There they were interned in Japanese Prison Camps at Santo Tomas and Los banos near Manila from May 1942 to feb 1945, Second World War. Following liberation and furlough they returned to the Philippine Islands in 1946. They returned to the United States on a health ferlough in 1949.
 545. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 39. The Decker family lives in North East, Pa.. Harold known as Bill, worked for highway construction companies for several years he was supervisor of North East Township. He served in the US Navt, Seabees, from March 23, 1945, to Dec. 11, 1945 .
 546. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 44. Amos attended Ravlin Hill School. He was married to Hazel J. gavink, daugthte of Chris and gertrude Gravink on May 17, 1928. They were engaged in farming for several years on the farm purchased from J.B. van Earden. Later he took up carpenter and mason work. 1968 note.
 547. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 45. Viola Marie is the second daughter of Amos and Hazel Van Earden.
 548. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 44. James van Earden and Helen Duink were married sept 4, 1930 at the home of the bride's parents, Mr. and Mrs. J. Albert Duink at Clymer center. They moved to the newly built home accress the road from benjamin Van Earden and farmed with his father. 1968 note.
 549. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 48. Lucinda married Paul Turany, march 30, 1940 (He was born Jan, 15, 1912). Lucinda and her husband live in Barberton, Ohio, where his is employed in a bakery. 1968 note.
 550. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 49. Claude graduated from Clymer central School in 1936. He felt teh "Call" to ministry, and was granted a license to preach at a quaterly Conference at the Edwards Chapel Church, July 6, 1937. He attended Bonebrake Theological Seminary in dayton, Ohio, and graduated in amy 1941. He was ordained by the Erie Conference of the Evangelical United Brethern Church at Camp Findley, Findley Lake, N.Y., in August, 1945.
  Claude was married may 29, 1942, to Miss Rita Lois Shimp of celinba, Ohio. They were married at the Conference Camp at Findley lake by the Sup't, Dr. S. Paul Weaver of jamestown. Together they served churches in both Pa. and N.Y. states of the Erie Conference. At this time they are serving at a former pastorate at Little Cooley, where he had served four years previously. 1968 note.
 551. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 49. Samuel and Mary operate the same farm his father operated until his death. He also works as a mason building milking parlors and building barns for farmers. He also is a dealer in TV, does a lot of painting, and installs TV antennas. He also sells and erects concrete silos. 1968 note.
 552. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 50. Lorena and Richard live on a farm near Bear Lake, Pa. He is a dealer in farm and barn equipment, and specialzes in pipeline milkers and milking parlors. 1968 note.
 553. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 21. After attending Clymer High Shool, he entered the academy at Hope College in 1912 and entered Hope Collede in 1914. He served his country in the U.S. Army, enetring the service in Sept. 1917 in the 307th Field Artillary, Battery A. He serverd in France until his discharge in 1919. In 1920, Glenn worked as a foreman in the Goodyear Rubber Plant in Akron, Ohio. In 1921 be baught an interest in Hinkley's City Market, and has been there to the present time.
 554. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 21. Clarence enlsited in the U.S. Army in april 1918, and trained at Camp Dix, N.Y.. He went overseas and served in France until his discharge in July, 1919. He was in Co. B 312th Infantry 78th Division.
 555. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 22. Merle enlisted in the U.S. army on April 17, 1917, and served in France in Company A - 112th Reg, 28th Div. He was discharged as a Burgler on July 18, 1919. He then became a very capable painter and paperhanger until his retirement.
 556. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 23. jack graduated from the Clymer Central School in 1943. He entered the service of his country, serving in the U.S.Army. He was inducted in Dec,. 1943, receiving his military training at Ft. McClellan,Ala.,and Ft. Meade. In June 1944 he sailed for France, and was killed in action there Aug. 28, 1944.
 557. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 22. Lived in Waterford Pa. for 33 years, and moved to California in 1960.
 558. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 22. Vernon and Marie lived on the Belknap farm in French Creek near Durkee Ville for many years, then moved to California where they operate a food market at Reseda. 1968 note!.
 559. T. Groters.
 560. Groters.
 561. G.H. Groters.
 562. G.H. Groters.
 563. Henk Groters.
 564. Hanna Groters.
 565. 6.
 566. Geboortekaart.
 567. Doopkaart.
 568. Persoonslijst.
 569. Rouwkaart.
 570. 25-jarig jubileum.
 571. Annie Wisman-Groters.
 572. 16.
 573. A. Wisman-Groters.
 574. 8.
 575. Aniie Wisman-Groters.
 576. 25 jaar Jubileum.
 577. Maas.
 578. Bennie Groters.
 579. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 28. They live in Jamestown. Evelyn is a Clymer Central School graduate and worked in an office before she was married.
 580. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 28. Lester and his wife lived on a farm and worked with Louie. He served three years in the US Army. His wife was from the state of Washington. They left the farm and baought a place in Clymer. Lester now owns and is driving a bulk milk truck. 1968 note.
 581. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 28. Ralph is in the insurance business in Cattaraugus. Carol Jean works as a nurse at a hospital at Perrysburg, NY. This hospital is for the intrainables. 1968 note.
 582. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 28-29. They live on a large farm. They operate this farm with three stalls and milking parlor. 1968 note.
 583. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 29. They live on a farm in Clymer. Barbara is a graduate nurse of W.C.A. Hospital Nurses Training School in Jamestown. 1968 Note.
  .
 584. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 29. They live on a farm, the Hewes' homestead. 1968 note.
 585. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 29. He served two years in the Army in Puerto Rico, and married Jean Cross of West Viginia. He is a manager of the Clymer Branch bank office and she teaches at Panama Central School, furthering her education at Buffalo University. They live in Panama . 1968 note.
 586. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 29. Richard is a graduate from Jamestown Business College. She is a teachewr-graduate from Genesco State College.
 587. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 33. gerald graduated from the Clymer High School and attended Cornell Univerity for three years. He serverd his Country in the US Navy during World War II in the Pacifiic theatre from 1943 to 1946. He was in active duty at Saipan. He now works for the Verplaw International Trucking Co. of Jamestowm, living near that city. 1968 note.
 588. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 33,34. Donals served his Country in the US Army during World War II. he is now a farmer, living near Sherman, NY. 1968 note.
 589. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 34. Roberts served his Country in the US Navy during World War II. he is a graduate motician, and he is an assistant at the Spitzer Funeral Home in Clymer. 1968 note.
 590. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 34. Marvin served his Country in the Marine Corps. He is now an electrician by trade. 1968 note.
 591. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 34. Ava and Robert live in Chesterland, Ohio . 1968 note.
 592. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 34. Carlton joined the US Navy in 1946. He has decided to make this his carreer. He has served in the pacific Theatre, with 6 months in the area of Vietnam. At present has has attained the rating of Quarter Master Chief (Q.M.C.). 1968 note.
 593. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 34. Maynard graduated from High School andf from Cornell University with a Bachelor's Degree in agronomy. He served his Country with the US Marines in Okinawa for two years. He is living ar Belmont, NY, and is in the insurance business. 1968 note.
 594. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 35. Everett works for the Chautauqua County Highway Dept. She graduated from the State Teacher's College at Fredonia. 1968 note.
 595. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 35. Harvey and Nancy are operating a dairy farm in Nazareth . 1968 note.
 596. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 35. Phyllis is now married to Franklin hanson of Ashville. He is employed at the Nuttal Garage at Sherman and also does repair welding work at his Open Meadows home. 1968 note.
 597. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 35. Charlotte and Larry are engaged in dairy farming, now living on the Louie Groters farm on the Brwonell Road . 1968 note.
 598. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 40. The Persons family live south of Union City on Route 8. William is an electrician employed by the General Electric Co. in Erie, Pa. Janice is employed in the office of the Union City Cooperative Association in Union City. William served in teh US Armed Forces S. Pacific Theatre, from Oct. 1944 to Dec. 1946.
 599. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 40. The Lopeno family live south of Union City on route 8. Ted is employed as a group leader at Standard Chair Co. in Union City, Pa.. Avonelle is employed in the office of Snap-Tite, Inc., at Union City. Ted served in the US Armed Forces from March 1955 to Feb. 1957. 1968 note.
 600. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 40. Dawson graduated from the Pennsylvania State University with a B.A. Degree in Agronomy in 1964. HE was employed for a year by Hanover Packing Co. in Hanover, Pa. Following that he was with U.S. Steel in offices both in Pittsburg, Pa., and Chicago, Ill. He is currently continuing his education in the field of agronomy at Ohio State University in Columbus, Ohio. 1968 note.
 601. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 40. stephen received his B.A. degree in Chemistry from the College at Wooster, Ohio, in 1955. Het did post graduate work at the Pennsylvania State University at State College, Pa. and Akron University, Akron, Ohio. He is now employed as a chemist by the Lubrizol Corp. of Cleveland, Ohio. 1968 note.
 602. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 41. David received his B.A. Degree in Physics from Wooster College, Wooster, Ohio in 1957. He received his M.S. Degree and Ph. D. Degrees fron Pennsylvania State University, State College, Pa, in 1963. He was emp[loyed by the National Bureau of Standards in Washington, DC, doing research on liquids in the field of physics. He is currently a member of the faculty of Lafayette College in Easton, Pa, as an assistant Professor in Physics.
  Ann is a graduate of Women;'s College of the University of Nortth Carolina, Greensboro, N.C. eaarning a A.B. Degree in Psycology. She did post graduate work in clinical Psycology at Pennsylvania State University, State College, Pa. 1968 note.
 603. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 41. The Schultz family move from place to place following highway construction. carl is a diesel mechanicc for heavy diesel equipment. 1968 note.
 604. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 41. The Batten family is living in North East, a., where Donals is employed by the Elecetric Materials Co. 1968 note.
 605. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 42. Raymond and carol live in Erie where he is employed by an industrial company. 1968 note.
 606. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 45. Robert Van Earden is a son of Amos and Hazel Van Earden, born feb 9, 1929. He attended Ravlin Hill School adnd graduated from Clymer Central School. He entered Hope College in preparation for tyhe ministry, graduating in 1958. He took Seminary Training at Western Theological Seminary, Holland, Mich., and graduated may 17, 1961. His first call was ordained there June 30, 1961. He received a call to Hope Reformed Church in Montevido, Minn., and was installked there Nov, 11, 1965. He is presently serving there.
  He was married to Phyllis Aikens, Aug 5, 1954, in the Abbe Reformed Churcg, Clymer. 1968 note.
 607. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 45. Sherley Ann, eldest daughter of Amos and Hazel Van Earden, was born may 10, 1932. Married Richard Curtiss, son of Milton and Cora Curtiss, Buffalo, may 3 1952. Richard is a tree surgeon with the Bavey Tree Expert Co. of kent, Ohio. Shirley is employed in the Sherman Office of the Bank of Jamestown. They live near Sherman. 1968 note.
 608. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 45. Janice Marie is the third daughter of Amos and Hazel Van Earden. She married George Morton, son of Fern and Esther Morton, Sept. 29, 2964, and is living on a farm near Bear Lake, Pa. 1968 note.
 609. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 45, 46. Wilbur James, son of James and Helen Van Earden, was born Aug 1m, 1931, and graduated from Clymer Cebtral School in 1950. He farmed with his father. He was married to Josephine Warner on Ajn. 7, 1956. Entered the Army on Jan 17, 1956 at Ft. Dix, N.J. he was discharged from the armed service Oct. 17, 1957 and is presently farming with his father. 1968 note.
 610. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 46. Harold Everett Van Earden, son of James and Helen Van Earden, was born Sep 9, 1934, and graduated from Clymer central School in 1953. Graduated from Cortland State Teachers College, Nw York, June 9, 1957. He has B.S. Degree in Physical Ed. Harold and Frances Anne Miller, daughter of Mr. and Mrs. Lewis J. Miller of Mahopac, N. Y., were married June 22, 1957 at mahopac. He entered the armed services Sept 20, 1957 and was discharged Aug 28, 1959. He was stationed at Ft. Knox, Ky. He taught Physical Education at Newark High School, Newark, NY, and at preent is director of athletics at Little Falls, NY. 1968 note.
 611. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 50. Juanita garduated from the Townville Central School in June of 1964. She was employed as bookkkeeper at the First national bank of Cochranton, Pa., until her marriage to A2C Samual deeter of Utica, Pa. Juanita and her family are presently living at Higley, Ariz., near Willams AFB, where her husband was a jet plane inspector. He is presently in the Saigon area Ton San Naut for twelve months. 1968 note.
 612. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 23. Lee and Ethel moved to Lubbock, Texas, where he served as teh Minister of Music in the Methodist Church. In 1957 he became the Minister of Music in the Methodist Church in Richmond, Va. They are now serving in this same capacity in the First Presbyterian Church in South Bend, Ind. Note 1968.
 613. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 23. Clarence and Jeanne are living in California where he is floor Manager of a Department Store. 1968 note.
 614. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 23. Claude and Clara are now living in Tampe, Ariz., where he is empoyed by the State Game and Fish Dept. 1968 Note.
 615. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 24. Everett and Marjorie and family moved to Long Beach, Calif., in 1963 where he is employed as a carpenter and painter. 1968 note.
 616. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 24. Delores and her family live in Calif. where her husband is employed as a Technical Representative for thye Lockheed Aircraft Corp. Dale served in the Navy 1950-1951. 1968 note.
 617. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 24. Katherine and her family live in Calif. where her husband is a Supervisor for North American Airlines. HE served his Country in the Marine Corps. 1968 note.
 618. Doopkaart.
 619. Doopkaart.
 620. GK.
 621. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 28. Lester and his wife lived on a farm and worked with Louie. He served three years in the U.S. Army. His wife was from the state of Washington. They left the farm and baought a place in Clymer. Lester now owns and is driving a bulk milk truck. 1968 note.
 622. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 36. They live on a farm near Lander, Pa. 1968 note.
 623. As received by courtasy of Mrs. A. Groters, 25. Robby Lyn and family are living in California. 1968 comment.